Kvalitative analysestrategier – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Kvalitative analysestr...

Kvalitative analysestrategier

(7,5 ECTS)
Tid: Undervisning tirsdage fra uge 16 til 26 2020. 
Fagleder: Lektor Anja Bornø Jensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab
E-mail: anja.jensen@sund.ku.dk

Formål
Dette valgfag har til formål at ruste deltagerne til at planlægge, gennemføre og afrapportere et kvalitativt forskningsprojekt, der for eksempel kan danne grundlag for deres masterafhandling. Vi tager udgangspunkt i deltagernes ideer til konkrete projekter, og kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til at beskrive et projekt med sammenhæng mellem formål, teori og metode. Derudover vil kurset skærpe deltagernes evne til at behandle og analysere kvalitative data samt til at foretage kritiske vurderinger af kvalitative studier.

Indhold
Undervisningsforløbet vil bringe deltagerne gennem hele forskningsprocessen: fra erkendelsesinteresse over problemformulering, dataindsamling og analyse til afrapportering. Undervejs vil vi blandt andet behandle følgende temaer:

• Erkendelsesinteresse, videnskabsteori og valg af problemformulering
• Typer af kvalitative data
• Metodiske udfordringer i feltarbejdet
• Analytiske positioner
• Afrapportering af kvalitative studier
• Kvalitet i kvalitativ forskning

Gennem forelæsninger introduceres nogle centrale metodologiske og videnskabsteoretiske spørgsmål, som kursusdeltagerne løbende vil få mulighed for at relatere til deres egne projektplaner. Der afsættes tid til begrænset feltarbejde med henblik på gennemførelse af et mindre interview til brug i eksamensopgaven. Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, fælles diskussioner og i mindre omfang personlig feedback.
På kurset arbejder vi videre med nogle af de problemstillinger, der blev introduceret i Fællesmodul 1. Der forudsættes således et basalt kendskab til kvalitative metoder.

Evaluering
Modulet evalueres som bestået/ikke bestået på baggrund af en skriftlig opgave på 15 sider med afsæt i et selvvalgt pilotprojekt. Opgaven skal beskrive forskningsprocessen i forbindelse med arbejdet med det valgte mini-projekt, herunder videnskabsteoretisk position, formål, datagenerering, analysestrategi samt metodiske refleksioner over processen. Opgaven evalueres internt - med ledsagende kommentarer og forslag - med henblik på, om den studerende demonstrerer forståelse for betydningen af forskellige analysestrategier i teori og praksis; samt om den studerende demonstrerer evne til at reflektere over de forskellige faser i forskningsprocessen.