Forandringsledelse i sundhedsvæsenet – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Forandringsledelse i s...

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

(7,5 ECTS)
Tid: Undervisning onsdage fra uge 16 til 26 2020.
Kursusleder: Ekstern lektor Marius Brostrøm Kousgaard, seniorforsker, cand.scient.pol., Ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis i København.
E-mail: marbro@sund.ku.dk

Formål:
Sundhedsvæsenet har de sidste årtier været præget af en lang række nationale, regionale og lokale forandringsinitiativer med udgangspunkt i problematiseringer af væsenets økonomistyring, produktivitet, kvalitet, service, patientsikkerhed og evne til at levere sammenhængende patientforløb. Forandringsinitiativerne har bl.a. taget form af nye organisationsstrukturer, incitamentsystemer, ledelsesredskaber, kvalitetsstyringskoncepter og informationsteknologier. Det har dog ofte vist sig vanskeligt at realisere alle visionerne knyttet til de nye koncepter og teknologier.

Det overordnede formål med kurset er at styrke deltagernes viden om - og forståelse af - forandringsledelse og forandringsprocesser i sundhedsvæsenets organisationer. 

Indhold:
Med udgangspunkt i organisationsteoretiske perspektiver og begreber samt en række empiriske eksempler fra forskellige dele af sundhedsvæsenet vil vi se på vilkårene for (forandrings)ledelse i – og på tværs af – sundhedsvæsenets organisationer og på de forskellige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med implementering af nye koncepter og teknologier. 

Evaluering:
1. Fremmøde (min. 80%)
2. Kort skriftlig opgave om en problemstilling, man har arbejdet med i grupper gennem kursusforløbet.
3. Mundtlig præsentation af projektarbejdet.
4. Feedback på en anden gruppes opgave/præsentation.
Derudover forventes aktiv deltagelse i undervisningen.