Optagelse på Master of Public Health

For at søge ind på MPH-uddannelsen skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du uploader dit cv, din motivation for at søge samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse. 
Du finder ansøgningsskemaet nedenfor. Vi optager studerende to gange årligt med studiestart i hhv. januar og september.

OBS - Vi har forlænget ansøgningsfristen til studiestart september 2024 til 15. juni 2024 for både hele uddannelsen og enkeltfag

Ansøgningsfrist til studiestart januar 2025 er den 1. november 2024. 

Ansøg

 

 

For at kunne søge om optagelse på MPH-uddannelsen er det en forudsætning, at du

  • har en sundheds- eller samfundsfaglig professionsbachelor
  • eller har bestået en videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau
  • eller at du har en mellemlang videregående uddannelse 

- og at du desuden har:

  • mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Det betyder, at du kan søge om optagelse på Master of Public Health, hvis du for eksempel er læge, tandlæge, ingeniør, statskundskabskandidat, jurist, økonom, psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, socialrådgiver, bioanalytiker med mere.

KU kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovenstående forudsætninger, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Man bliver dermed optaget med dispensation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jævnfør fællesstudieordningens §33 gælder følgende regler for merit:

Stk. 1 Masterstudienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer på uddannelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles fritagelse på baggrund af uddannelseselementer, hvor der er forløbet mere end fem år fra gennemførelsen af det pågældende uddannelseselement til det tidspunkt, hvor den studerende efter den uddannelsesspecifikke studieordning er berettiget til at gennemføre det uddannelseselement, for hvilket der søges merit.

Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra reglen i stk. 3, hvis den studerende har vedligeholdt sin faglige viden ved erhvervsarbejde, forskning eller tilsvarende aktiviteter.

Stk. 5. Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse.

Forældelsesfrist

Du kan som udgangspunkt ikke søge om merit for kurser og eksamener, der er mere end 5 år gamle.

Dog kan du søge, hvis du kan dokumentere, at du har vedligeholdt din faglige viden ved erhvervsarbejde, forskning eller tilsvarende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er flere forskellige måder at finansiere MPH-uddannelsen på. Cirka halvdelen får betalt uddannelsen af deres arbejdsgiver, den anden halvdel betaler uddannelsen selv. 
Uanset om man får uddannelsen betalt eller selv betaler er det vigtigt at være opmærksom på nedenstående ordning:

Bruttolønsordning (af skat kaldt kontantlønsnedgang)
Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale MPH-uddannelsen mod at modregne den i din bruttoløn (løn før skat). Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge og du betaler selv med dine lønkroner før skat.
Der er en række konkrete krav, der skal opfyldes for, at skat accepterer en bruttolønsordning (kontantlønsnedgang).
Læs mere på om bruttolønsordningen på SKATs hjemmeside. Bemærk, at har du yderligere spørgsmål vedr. ordningen skal du eller din arbejdsgiver tage kontakt til SKAT, da det er deres ansatte, der bedst muligt kan rådgive i ordningen og reglerne omkring det.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at ordningen ikke kan bruges for ansatte under en statslig overenskomst.

 

 

 

 

 

MPH-uddannelsens nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig MPH's nyhedsbrev ved at klikke her